Information till medlemmar A till Ö

Nedan finns information för boende i Brf Bergslagen 18 som kan främja en trivsam boendemiljö.

ANDRAHANDSUTHYRNING
 Kan medges under en begränsad tid. Se ”Upplåtelse av lägenhet i andra hand” i bostadsrättsföreningens stadgar.

AVGIFTER 
Det åligger varje lägenhetsinnehavare att betala månadsavgiften i tid och i förskott och skall vara föreningen tillhanda senast den sista i varje månad.

BALKONGER Bostadsrättsinnehavaren ansvarar själv för underhåll av tillhörande balkong. Se ytterligare information i föreningens stadgar.

BLOMKRUKOR PÅ BALKONGER Blomkrukor får INTE hänga på utsidan av balkongerna med anledningen att det då finns risk för att krukorna ramlar ner och orsakar allvarliga skador.

BOENDEMILJÖ
 Tänk på att det är en Bostadsrättsförening och inte ett hyreshus som du bor i. Det kräver ett visst engagemang från din sida. Att bo i en Bostadsrättsförening innebär att alla medlemmar solidariskt ansvarar för ordningen och trivseln i fastigheten!

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 
Den tecknar du själv, via det försäkringsbolag där du har hemförsäkring. Glöm inte att teckna tillägg för bostadsrätt i hemförsäkringen. Bostadsrättsförsäkringen kan ersätta skador på lägenheten som du svarar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar samt för fast inredning som du eller tidigare ägare bekostat.

BRANDVARNARE
 Skall finnas i samtliga lägenheter

BREDBAND
 Huset är anslutet till ComHem, vilket innebär att medlemmar tillhandahåller TiVo Mellan med trådlöst bredband som ingår i månadsavgiften.

BUDGET/BOKSLUT
 Föreningens räkenskapsår är detsamma som kalenderår, dvs. januari-december. Bokslut och årsredovisning kommer med kallelsen till stämman.

CYKLAR 
Cyklar ska ställas i cykelrummet eller på innergården.

DISKMASKIN
 Diskmaskin kan installeras under förutsättning att de allmänna anvisningarna för VVS-installationer följs (Se VATTEN/AVLOPP). Maskinen skall stå på en spillplåt.

FASTIGHETSSERVICE/FELANMÄLAN
 Bostadsrättsföreningens fastighetsskötare är POS Fastighetsservice AB. De ansvarar för underhåll av gemensamma utrymmen som maskiner och belysning. Se kontaktuppgifter under ”Fakta om föreningen”.

FEST 
Visa hänsyn mot dina grannar när du har fest och meddela dem gärna i förväg.

FLYTTNING Möbler, emballage, grovsopor och andra sopor får vid flyttning inte lämnas/ställas utanför förråden, i gemensamma utrymmen eller i soprummet. Upprensning och bortforsling kommer att debiteras dig som Bostadsrättsinnehavare.

FUKTSKYDD
 Fuktskydd måste finnas under tvättmaskiner, diskmaskiner och kylskåp.

FÖRRÅD
 Till lägenheten hör ett källarförråd. Ditt förråd ska vara märkt med ditt lägenhetsnummer och ha lås – oavsett om du använder det eller inte. Brandfarligt material får inte förvaras i förråden. Gångarna i källaren är evakueringsvägar vid t.ex. brand och de måste enl. brandskyddsbestämmelserna hållas fria från allt material!

FÖRPACKNINGSMATERIAL
 Emballage, wellpapp och andra förpackningsmaterial får inte lämnas i utrymmet för tidningspapper! De får inte heller placeras i eller utanför portarna! (Se GROVSOPOR).

FÖRSÄLJNING
 Styrelsen skall informeras om försäljningen. Ärenden tas upp på styrelsemöten eller vid extrainsatt styrelsemöte om behov finns. Meddela även gärna eventuell mäklare att information om föreningen finns på föreningens hemsida.

FÖRVALTNING 
Bostadsrättsföreningens tekniska förvaltning sköts av POS Fastighetsservice AB och den ekonomiska förvaltningen sköts av Kanolds Redovisning AB. Kontaktinformation finns under ”Fakta om föreningen”

GROVSOPOR 
Bostadsrättsföreningen har tillgång till ett grovsopsrum i källaren. Föreskrifter om vad som får slängas finns angivna på väggen i grovsoprummet. Det är viktigt att läsa dessa innan ni slänger soporna. Föremål som inte får slängas bland grovsoporna lämnas till insamlingen på t.ex. Rådmansgatan eller utanför Hemköp. Om du behöver slänga större skrymmande saker och miljöfarligt avfall får du själv transportera dessa till närmaste ÅVC eller kommunens mobila återvinningsbilar. För mer info se www.stockholm.se/avfall

GÄSTLÄGENHET Föreningen disponerar en gästlägenhet på gården som kan bokas via hemsidan. För mer information om bokningsregler av gästlägenheten, se fliken för bokning av gästlägenhet.

HUNDAR OCH ANDRA SÄLLSKAPSDJUR
 För hundar och andra sällskapsdjur gäller samma önskemål som gäller för Störning och Ombyggnad/Förändringar.

HISSAR/HISSERVICE Vid fel på hissarna kontaktas Otis Hisservice. Telefonnummer till Otis finns i hissarna och på portarnas anslagstavlor.

INNERGÅRDAR Det finns tillgång till trädgårdsmöbler och grillar att utnyttjas av föreningens medlemmar med större sällskap. Glöm inte att städa upp efter dig och dina gäster. Om du flyttar om möblerna eller använder gårdens leksaker, ställ tillbaka dem där de stod. Lämna inte cigarettfimpar eller grillaska på gårdarna. Gemensam städning av innergården sker varje vår.

KABEL-TV Brf Bergslagen 18 är ansluten till ComHem och utbudet TiVo Mellan med bredband som ingår i månadsavgiften (se BREDBAND).

NAMNSKYLTAR Fastighetsskötaren tillhandahåller vid inflyttningen namn till namntavlan i trapphuset. Undvik papperslappar på dörren och i trapphuset.

OMBYGGNAD/FÖRÄNDRINGAR En blankett som finns att ladda ner på hemsidan måste fyllas i och lämnas till styrelsen för godkännande vid större renoveringar och ombyggnationer. Se föreningens stadgar avseende vad som räknas till ”större reparationer”.

PORTKOD För allas säkerhet, se till att porten går igen. Portkoden gäller samtliga portar.

RENOVERING AV LÄGENHETER
 Se Ombyggnad/Förändringar ovan

RÖKNING 
Rökning är inte tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen. Kasta inte fimpar på innergården.

SKADEDJUR
 Vid upptäckt av eventuella skadedjur kontakta POS fastighetsservice.

SOPOR 
Det finns ett sopnedkast på i gången på Tegnergatan 47. Se till att knyta ihop soppåsarna och inte kasta några lösa sopor i sopnedkasten. Om sopnedkasten är fulla, gör en felanmälan till POS. (Se FASTIGHETSSERVICE / FELANMÄLAN)
 Soppåsar får inte ställas utanför dörrar över natten, inte heller placeras utanför soprummet eller på gårdar/balkonger.

STADGAR
 En Bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Bestämmelserna för Brf Bergslagen 18 och för alla som är medlemmar finns i stadgarna. Bostadsrättsföreningens stadgar finns på hemsidan.

STYRELSEN 
Styrelsen väljs en gång per år på Bostadsrättsföreningens årsstämma. Styrelsen ansvarar för alla beslut som rör föreningens fastigheter. Styrelsemöten äger rum 6-8 gånger per år. Extra styrelsemöten kan hållas vid behov. 
Styrelsen har en brevlåda på Tegnergatan 47 i gången där du kan lämna meddelanden och förslag, alternativt kontakta styrelsen direkt. Anonyma meddelanden beaktas inte. På anslagstavlorna hittar du styrelseledamöternas och valberedningens namn samt telefonnummer. Om du är intresserad av att gå med i styrelsen, meddela valberedningen i god tid före årsstämman. Kontakta gärna styrelsen om du vill hjälpa till med något utan att ha en styrelseplats.

STYRELSEINFORMATION Information från styrelsen hittar du på anslagstavlorna i gången på Tegnergatan 47 och på hemsidan. I vissa fall lämnas information direkt i medlemmarnas brevinkast.

STÄDNING 
Trappuppgångarna städas en gång per vecka.

STÖRNING 
Ett gammalt hus är lyhört. Tänk på att inte ha för hög ljudvolym sent på kvällen. Om Du upplever att grannen är för högljudd, stör dig eller på annat sätt skapar obehag, tag då i första hand själv kontakt med denne. Om ingen förändring sker är det styrelsens sak att vidta åtgärder. Ett krav för att styrelsen skall kunna agera är dock att man delgett styrelsen detta skriftligt och undertecknat. Bullrande arbeten får utföras måndag – fredag kl. 8-20 och lördag och söndag kl.10-18. 
Tänk på att visa hänsyn, så att de mest bullrande arbetena utförs under dagtid. Informera dina grannar om du ska renovera.

SÄKERHET 
För att minimera risken för inbrott fråga okända personer vem de ska besöka i fastigheten
, ha alltid lås på ditt vinds- och/eller källarförråd oavsett om du använder det eller inte
, stäng alltid öppna portar och dörrar till gemensamma utrymmen.

TIDNINGSINSAMLING
 Det finns särskilda sopkärl för tidningar placerade på innergården. Observera att detta inte är avsedda för grovsopor, emballage, wellpapp eller annat förpackningsmaterial! Tidningar kan även lämnas vid den allmänna återvinningen på Rådmansgatan och utanför Hemköp.

TRAPPHUS Ställ alltid in dina saker inne i lägenheten eller i förrådet. Trapphuset ska vara fritt från till exempel tidningar, kar­tonger och barnvagnar. Startar en brand så sprider den sig snabbt och bildar giftig rök. Låsta dörrar till källare och vind minskar också risken för anlagda bränder. Trapphuset ska vara fritt från saker så att du lätt kan ta dig ut om det brinner i din lägenhet. Ambulans och räddningstjänst behöver också lätt komma fram för att hjälpa vid sjukdom eller brand.

TVÄTTMASKINER
 Tvättmaskin kan installeras under förutsättning att de allmänna anvisningarna för VVS-installationer följs (Se VATTEN/AVLOPP). Fuktskydd måste finnas under disk- och tvättmaskiner.

TVÄTTSTUGOR Tvättstugan hittar du i huset på innergården. Bokningen av tvättid sker på tavlan i det intilliggande förrådet. Du har hela din inbokade tvättid till ditt förfogande, dvs. ingen annan kan utnyttja din tid, som även inkluderar torkningen av tvätt. 
Fel på maskinerna skall omgående anmälas till POS Fastighetsservice. För allas trevnad: Följ reglerna för tvättstugornas skötsel som finns uppsatta i tvättstugan.
Tvättstugan används på egen risk. Ersättning kan inte påräknas för kläder som eventuellt skadas under tvätten.
 Nyckel till bokningstavlor beställs hos POS Fastighetsservice.

UNDERHÅLL Bostadsrättsföreningen ansvarar för att underhålla allt som inte tillhör bostadsrättshavarens underhållsansvar. Observera att bostadsrättshavaren alltid svarar för egna installationer och sådant som tidigare lägenhetsinnehavare låtit installera.

VATTEN/AVLOPP 
Ingrepp i vatten- och avloppssystemen får bara göras av behöriga personer. Vänd dig därför i god tid till förvaltaren som kan anvisa behöriga personer för planerat ingrepp. Om avstängningskranar inte finns i lägenheten, krävs vid ingrepp i vattensystemet att delar av huset stängs av. 
Eventuella fel i samband med installationer kan därför komma att påverka både den egna lägenheten och andra delar av huset. Vid varje ingrepp i vattensystemet skall avstängningskranar monteras på inkommande vattenledningar, vilket sker på egen bekostnad.
Fel på avlopp, kranar eller WC – liksom dropp från värmeelement – skall omedelbart anmälas till POS Fastighetsservice AB.
Vattenläckage som inte åtgärdas kan kosta mycket pengar för bostadsrättshavaren.

VENTILATION För bästa ventilation bör du regelbundet rengöra (t.ex. dammsuga) alla ventiler (från- och tilluftsdon). 
Se till att dörrar och fönster är ordentligt tätade. 
Ventil vid fönstret ska vara öppet för att få ett så bra luftflöde som möjligt i lägenheten. I spiskåpan (”fläkten”) ska det sitta ett filter. Detta filter ska ofta rengöras från fett. Fettet kan annars öka risken för brand. Filtret bör också bytas ut då och då. Befintligt ventilationssystem är motordrivet. Om ingrepp görs på kök/badrumsfläkt (tex flytt vid renovering) måste motorn behållas samt ej begränsa dess funktion. Kolfilterfläkt får ej kopplas på befintligt ventilationssystem.

ÅRSSTÄMMA Årsstämma hålls en gång per år, f.n. i maj. Kallelse till årsstämman sätts upp på anslagstavlorna och delas även ut i brevlådorna.
Om du har en motion, se till att den kommer in i tid (tidpunkten står i stadgarna).
Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt kan närvara på stämman för att föreningen ska fungera på ett så bra sätt som möjligt